Únia materských centier

Naše MC Srdiečko je aktívnym členom Únie materských centier (ÚMC)


Únia materských centier vytvára fungujúcu sieť, v ktorej udržiava informovanosť materských centier, koordinuje spoločné aktivity a pomáha materským centrám v núdzi. Stará sa o trvalú udržateľnosť materských centier.

ÚMC pomáha pri ochrane práv mám, detí a rodín. Poradenstvom, lobingom, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských a kultúrnych podujatí a ich medializáciou kráča po ceste, na konci ktorej je krásny cieľ: “Lepší svet okolo, ktorý súvisí s mamami, deťmi a rodinami.”

 

“Poslaním ÚMC je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.”

 

Členom ÚMC môže byť iba organizácia spĺňajúca určité kritériá a

zodpovedá modelu Materského centra:

 

1. Zriaďovateľ
Mimovládna nezisková organizácia, založená prevažne matkami na materskej dovolenke. Zriaďovateľom nie je iná právnická osoba ani orgán štátnej alebo verejnej správy. V názve malo by mať slovné spojenie „materské centrum“. Ak materské centrum nemá toto označenie priamo v názve, po registrácii značky materské centrum musí toto slovné spojenie mať uvedené aspoň v stanovách: činnosť i charakter organizácie je totožný s materskými centrami, alebo v predmete činnosti je prevádzka materského centra.
V prípade, že zriaďovateľom je iná nezisková organizácia, ktorej stanovy nie sú v rozpore so stanovami Únie materských centier, žiadosť o členstvo posúdi Správna rada ÚMC.

2. Organizácia práce, rozhodovací proces a deľba kompetencií
– nevyžaduje sa profesijná spôsobilosť pre zapojenie do rozhodovania a organizácie činnosti MC
– kolektívne rozhodovanie a deľba práce
– podiel dobrovoľníckej činnosti na organizácii a vedení MC
– svojpomocná výmena služieb a informácií v súlade s morálnymi a etickými zásadami (skupina prijímateľov služieb- návštevníci MC sú zároveň poskytovateľmi týchto služieb)
– v prípade, že je MC aj zamestnávateľom, je zamestnávateľom ústretovým k rodine. Umožňuje pružnú pracovnú dobu, prácu doma a čiastočné pracovné úväzky.

3. Hospodárska činnosť a zdroje príjmov
Aspoň 51 % zdrojov príjmov nepochádza z podnikateľskej činnosti organizácie.
MC raz ročne zverejní správu o činnosti a finančnú správu, z ktorej je poznateľná štruktúra príjmov a výdavkov. (na vlastnej webovej stránke, resp. vo svojej šablóne na webovej stránke materských centier)

4. Humánnosť prostredia
– je vytvorené ako prostredie priateľské k deťom a rodinám, vytvára podmienky pre sebarealizáciu matky a pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke
– otvorené pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a politickej príslušnosti
– uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti
– podporuje viacgeneračné vzťahy

5. Poskytované služby
– dostupnosť informácií o tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve
– sprostredkovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít
– neformálne poradenstvo
– organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín
– organizácia rodinných podujatí kultúrneho či športového zamerania
– svoju činnosť vykonáva v priestoroch samotného MC ako aj na verejnosti

6. Stanovy a činnosť MC sú v súlade s poslaním a cieľmi UMC.


ÚMC je aktívnym členom medzinárodnej siete MC mine  klik.

Comments are closed.