Akadémia praktického rodičovstva

Generálny partner projektu ĎAKUJEME.

Kurz pre rodičov Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému

Prihlásiť sa môžete v MC Srdiečko telefonicky, alebo prostredníctvom mailu. Cena kurzu 35 Eur.

 

 

Názov kurzu : Ako rozumieť svojim deťom a sebe

samému


Rozsah kurzu: Sedem stretnutí, každé stretnutie trvá 3×45 minút
Miesto konania: Materské centrum Srdiečko

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu ani jeho samotných účastníkov nie je učenie pre učenie. Je to skôr prijímanie nových podnetov, ktoré možno vo svojej výchove ihneď uplatniť.

Učebné pomôcky:
V cene kurzu sú zahrnuté aj rodičovské skriptá, ktoré sú prepojené s témami stretnutí a prinášajú odborné poznatky a tiež príklady dobrej rodičovskej praxe – akýsi receptár nápadov, návodov a postupov, ku ktorému sa rodič môže kedykoľvek vrátiť.

Metodika kurzu:
Počas stretnutí sa striedajú rôzne formy práce – od teoretických vstupov, cez zážitkové aktivity a cvičenia, rolové hry až po vedenú besedu a prácu v skupinách.

Priebeh kurzu:
Ide o sedem stretnutí, v rámci ktorých rozoberieme uvedené témy. Frekvencia stretnutí závisí od zloženia účastníkov a ich možností, teda nemusí ísť o pravidelné intervaly. Účastníci kurzu majú možnosť absolvovať ho v prítomnosti dieťaťa, keďže je možnosť počas jednotlivých stretnutí podľa potreby zabezpečiť opatrovateľky.
Čo okrem nových informácií a dobrého pocitu zo samého seba rodič získa?
Po absolvovaní kurzu získajú rodičia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. Toto osvedčenie má zatiaľ charakter ukončeného záujmového vzdelávania, ako dnes poznáme napr. z Univerzít tretieho veku.

Lektorky kurzu:
Lektorkami sú matky/aktivistky materských centier so skúsenosťami s vedením voľnočasových aktivít pre rodiny, alebo neformálneho komunitného vzdelávania v materských centrách, ktoré absovovali tréning facilitácie diskusií a disponujú tiež praktickými skúsenosťami s facilitovaním diskusií, ktoré prebehli a stále v MC prebiehajú. Majú absolvovaný tréning vedenia kurzu „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“.

Kde sa môžem prihlásiť: V MC Srdiečko osobne, alebo telefonicky, prípadne mailom. Kurz je obmedzený počtom účastníkov 10.

Prehľad tém:
Výber tém zaradených do učebného plánu kurzu vyplýva z diskusií, ktoré prebiehali v roku 2009 v 27 materských centrách na Slovensku. Vybraných sedem tém účastníčky a účastníkov najviac oslovilo, preto sú detailnejšie rozpracované a sú v nich zakomponované cenné podnety z diskusií.
Poslušnosť vs. slobodná vôľa
– Výchovné štýly v rodinnej výchove, analýza vlastného výchovného štýlu
– Vplyv osobnosti a skúseností na formovanie výchovného štýlu
– Zosúladenie výchovných štýlov partnerov
Negatívne emócie vo výchove
– Emócie a ich prejavy, negatívne emócie vo výchove, čo ich spôsobuje
– Poznávanie vlastných emócií a reakcií, ako porozumieť prejavom emócií u detí
– Techniky ovládania prejavov negatívnych emócií
Spory medzi súrodencami
– Výchova súrodencov v rodine, príčiny konfliktov medzi súrodencami
– Rodinné konštelácie a ich vplyv na výchovu a osobnosť dieťaťa
– Ako predchádzať súrodeneckým konfliktom
Fyzické tresty ako výchovné prostriedky
– Vymedzenie trestu vo výchove, analýzy výchovných situácií a použitie trestov
– Alternatívne výchovné prostriedky, ako predísť používaniu fyzického trestu vo výchove
Logické dôsledky a hranice vo výchove
– Vymedzenie logických dôsledkov vo výchove, logický dôsledok vs. trest
– Ako stanovujeme a dodržiavame hranice vo výchove
Boj o moc, alebo pozornosť za každú cenu
– Boj o pozornosť a moc – príčiny a dôsledky
– Analýza konkrétnych výchovných situácií a ich efektívne riešenie
Odmeňovanie a povzbudzovanie detí
– Odmena, pochvala a povzbudenie – zhody a rozdiely
– Vhodné a nevhodné formy odmeny, ako správne povzbudzovať deti


Comments are closed.