Nie je plávanie malých detí iba komerčný boom?, Interview, Adriana Demjanovičová

Plávanie bábätiek a malých detí je v posledných rokoch veľmi populárne. Takmer v každom väčšom meste už funguje nejaký plavecký klub či plavecké jasličky. Myšlienku majú podobnú, avšak odlišujú sa v kvalite, cene a ostatných službách. O tom, ako by malo vyzerať také kvalitné dojčenské a detské plávanie sme sa porozprávali s inštruktorkou plávania a majiteľkou Hups baby clubu v Trenčíne Mgr. Petrou Jelínkovou.

Ako ste sa dostali k plávaniu detí?
Vždy som sa zaoberala nejakým športom a už od detstva som holdovala plávaniu. Raz ma v nejakých novinách zaujal článok o plávaní bábätiek a malých detí a tá myšlienka ma už nepustila. Milujem plávanie, deti a prácu s nimi. Takže som vlastne len spojila tieto moje záľuby v jednu úžasnú a užitočnú činnosť.

Je potrebné nejaké špeciálne vzdelanie na vedenie kurzov plávania s malými deťmi? Ako dlho vediete kurzy?
Vyštudovala som strednú pedagogickú školu a na vysokej som sa orientovala špeciálne na detskú psychológiu. Mám za sebou množstvo školení a akreditovaných kurzov zameraných práve na detské plávanie. Tiež som držiteľkou certifikátu o spôsobilosti vykonávať novorodenecké a dojčenské plávanie. Sama som nedávno získala akreditáciu Ministerstva školstva SR a chcela by som školiť inštruktorov z celého Slovenska. Žiaľ, nie každé takéto plávanie je robené tým správnym spôsobom. V našom klube plávame s detičkami už od októbra 2002, čiže už viac ako 5 rokov.

Koľko detí už prešlo Vašimi rukami?
Na toto nie je jednoduché odpovedať. Mali sme detičky, ktoré u nás plávali dva kurzy, ale máme aj také, ktoré plávajú od piatich mesiacov a teraz sú z nich už škôlkari. Ale je ich veľa. Nerada sa chválim takýmito číslami, radšej vidím výsledky a pokroky každého z nich.

V čom spočíva plávanie najmenších detí?
Plávanie najmenších detí vlastne ani nie je o plávaním v tom pravom zmysle slova. Je predovšetkým o radosti z aktívneho pohybu a hry vo vode, o plávaní v skupine iných mamičiek a oteckov s deťmi, a to všetko v prostredí vytvorenom a prispôsobenom k spokojnosti malých „plavcov“. Pod pojmom „plávanie“ detí možno chápať harmonický pohyb vo vode, ktorého zámerom popri dôležitom psychomotorickom rozvoji je, aby si dieťa zvyklo na vodu, vypestovalo si rešpekt pred vodou, naučilo sa reagovať na rôzne, aj nepredvídateľné situácie, ktoré môžu vo vodnom prostredí nastať. V našich kurzoch sa dieťa naučí dýchať do vody, získava orientáciu vo vode a to aj pod hladinou, učí sa rôzne splývavé polohy. Pohybové cvičenia a polohovania by mali byť predkladané formou hier, riekaniek a pesničiek, teda hravým, zrozumiteľným spôsobom pre dieťa. Pády, skoky do vody, plávanie s plaveckými pomôckami patria tiež k náplní kurzu. Dieťa môže vo vode robiť pohyby, ktoré ešte nedokáže na suchu, pretože mu v pohybe nebránia žiadne šaty. Voda stimuluje všetky zmysly, každý pohyb dieťaťa sa stretáva s reakciou. Prúdením a dotykmi vody si dieťa uvedomuje samo seba, získava sebadôveru, dokáže ovplyvňovať pohyb, čo mu dáva pocit slobody. Samozrejme, že pri „plávaní“ dieťa prežíva silné emocionálne zážitky a v skupine iných detí a rodičov zažíva často svoje prvé detské kontakty. Plávaním s rodičmi sa upevňujú aj citové väzby a prehlbuje sa pocit dôvery medzi nimi.

Od akého veku je možné a vhodné začať s deťmi plávať?
Plávať, resp. zoznamovať sa s vodou môže dieťa od narodenia. Už doma pri kúpaní môžeme dieťaťu pomôcť pri zoznamovaní sa s vodou, jemne ho polievať, špliechať, polohovať, dopriať mu možnosť obohatiť jeho svet o tento krásny živel. Navštevovať kurzy plávania je vhodné od vtedy, ako vie dieťatko držať vzpriamene hlavičku, čiže od nejakých piatich mesiacov.

Od akého veku je dieťa schopné preplávať samostatne nejakú vzdialenosť?
S touto otázkou sa inštruktori plávania detí stretávajú zo strany rodičov veľmi často. Časopisy plné obrázkov malých bábätiek „plávajúcich“ pod vodou nás síce nadchýnajú a vyzerajú veľmi presvedčivo, ale v skutočnosti ide iba o niekoľko sekundové vznášanie sa, čo s plávaním nemá nič spoločné. Pod pojmom „plávanie“ detí do troch rokov si nemožno predstaviť klasický plavecký výcvik. Dieťa ešte nie je zrelé na chápanie a zvládanie náročného pohybového učenia, zložitej koordinácie pohybov a na osvojenie si rôznych plaveckých spôsobov. Je síce pravda, že už cca dvojročné dieťa dokáže samostatne preplávať zopár metrov, ale to nie je cieľom našich kurzov.

Čo dieťa plávaním môže získať?
Predovšetkým viac pohybu, ktorý je pre zdravý vývoj dieťaťa tak dôležitý. Plávanie s rodičmi podporuje rast, neurosvalový vývoj dieťaťa, jeho fyzickú pohodu, vedie ho k zdravým životným návykom a postojom. Aktívny pohyb vo vode výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Pohyb vo vode a plávanie podporuje silu a výdrž, dychovú kapacitu, vedie k upevňovaniu hygienických návykov a otužovaniu organizmu. Možnosťou rozvoja psychomotoriky rodič vyzbrojuje dieťa pevnejším zdravím a vyššou telesnou zdatnosťou, čo je dôležité pre jeho ďalší život.

Ako dlho by malo dieťa plávať, resp. navštevovať kurzy, aby to malo nejaký efekt?
Čím dlhšie, tým lepšie. Avšak už po dvoch absolvovaných kurzoch, čo predstavuje 16 lekcií, sa u dieťaťa prejavujú pozitíva takéhoto plávania. Dôležitá je tiež pravidelnosť navštevovania kurzov. Dieťa je pohyblivejšie, napreduje v rozvoji, vo všeobecnosti aj lepšie spí a je. Pravidelné otužovanie a pohyb tiež vedie k zlepšeniu zdravotného stavu detí, pozitívne vplýva aj na prevenciu pred rôznymi vírusovými ochoreniami.

Ako vplýva plávanie na malé deti (voda, pohyb, kolektív…)?
Veľmi dobre. Deti milujú pohyb. Je však veľmi dôležité, aby si rodičia uvedomili, že každé dieťa je jedinečná osobnosť, napreduje vlastným tempom, citlivo vníma každý podnet a vyžaduje si individuálny prístup bez porovnávania s inými deťmi. Keď rodič rešpektuje potreby a tempo napredovania svojho dieťaťa, vtedy bude dieťa pristupovať aj k plávaniu a všetkému okolo toho s prirodzenou detskou zvedavosťou a radosťou. Prehnané nároky rodičov a následná nespokojnosť dieťaťa môžu neskôr viesť k negatívnym pocitom, k odporu k vode, či dokonca k nedôvere v rodiča, čo môže aj negatívne ovplyvniť vzťah dieťaťa k vode. Ak však rodič pozorne načúva svojmu dieťaťu a získa si jeho dôveru, odmenou mu bude nespútaná radosť a spoločné prekrásne strávené chvíle vo vode, na ktoré sa len tak ľahko nezabúda.

Mohli by ste stručne zhrnúť hlavné zásady plávania malých detí?
Plávanie najmenších kladie vysoké nároky na osobnú hygienu, bezpečnosť a čistotu prostredia a tiež zodpovednosť rodičov k vzťahu k vlastným deťom. V našom klube plávame v bazéne 4x6m v 32-33° C teplej vode hlbokej 120cm, ktorá je neustále filtrovaná. Pred vstupom do bazénu sa rodičia aj deti musia dôkladne osprchovať a umyť mydlom. Dieťa vstupuje do bazénu v plávacej plienke. Staršie deti majú vždy k dispozícii nočníky a WC. Celý areál nášho klubu je neustále udržiavaný v čistote a pravidelne dezinfikovaný. To isté sa týka aj hračiek a iných pomôcok. Jedenie a pitie je dovolené iba vo vyhradených priestoroch šatne a herne, aby sa predišlo k znečisteniu vody v bazéne a ostatného prostredia. Čo sa týka zdravotného stavu dieťaťa, vždy vyžadujeme potvrdenie od lekára, v ktorom súhlasí, že dieťa je zdravé a spôsobilé absolvovať kurz plávania. Tiež je neprípustné, aby do bazénu vstupovali deti alebo rodičia s nejakým horúčkovým vírusovým alebo bakteriálnym infekčným ochorením a podobne.

Máte skúsenosti aj s mentálne či fyzicky hendikepovanými deťmi? Mali ste už také v kurzoch? Ako na ne plávanie vplývalo?
Isteže. Mali sme už aj detičky mentálne aj fyzicky postihnuté. Takéto deti dokonca zaraďujeme do kurzov prednostne. Plávali u nás deti s Downovým syndrómom, hypotonickým syndrómom, rôznymi svalovými deformitami a inými postihnutiami. Tieto deti sme zaradili do kurzov s ostatnými deťmi so zdravým vývojom. Plávanie na ne fantasticky vplývalo, rýchlejšie napredovali vo vývoji a ich zdraví rovesníci ich tiež „ťahali“ v pokrokoch. Pre tieto detičky je plávanie ideálnym športom a terapiou zároveň.

Spolupracujete aj s nejakými odborníkmi v oblasti pedagogiky, psychológie, ortopédie…?
Ja sama som vyštudovanou detskou psychologičkou a všetky kurzy a špecializácie, ktorými som si rozširovala svoju odbornosť, sú tvorené v spolupráci s týmito odborníkmi. Bez toho by to ani nešlo. A možno tu je zásadný rozdiel medzi jednotlivými centrami dojčenského a detského plávania. Odbornosť inštruktora je veľmi dôležitá. Nie každý disponuje charakterovými a osobnostnými vlastnosťami potrebnými na túto prácu. Dobrý inštruktor s dlhodobou praxou dokáže vhodne a pohotovo komunikovať, je schopný opravovať chyby a motivovať deti k plávaniu a ich rodičov k spolupráci. Tiež je dôležité, aby inštruktor takéhoto plávania dobre poznal charakterové vlastnosti detí a ich rodičov v kurze a snažil sa posúvať ich správnym smerom primeraným spôsobom.

Nie je plávanie malých detí len „boom“ posledných rokov? Ako dlho sa pláva s malými deťmi na Slovensku, vo svete?
Plávanie najmenších detí je v poslednej dobe naozaj veľmi populárne. Ale ako som už spomínala, nie v každom klube či plaveckých jasličkách k plávaniu tých najmenších pristupujú zodpovedne a správne. V mnohých prípadoch ide iba o biznis a dieťa a jeho rozvoj je niekde na vedľajšej koľaji. Aj preto by si mali rodičia, ktorí majú záujem s deťmi plávať, zistiť o danom subjekte čo najviac. S plávaním malých detí sa v zahraničí začalo niekedy v polovici minulého storočia, u nás oveľa neskôr. Vo svete existovali rôzne teórie a praktiky ako naučiť také malé dieťa plávať, mnohokrát však boli veľmi nevhodné až traumatizujúce. Dnes sme už oveľa ďalej. Pri novorodeneckom a dojčenskom plávaní nejde o plávanie v pravom zmysle slova, ale o celkový rozvoj osobnosti dieťaťa ako individuálnej a jedinečnej ľudskej bytosti prostredníctvom fenoménu, akým voda bezpochyby je.

Zhovárala sa a za rozhovor
ďakuje Adriana Demjanovičová

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.