Stanovy

Stanovy

Občianskeho združenia Materské centrum Srdiečko

(podľa zákona. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

 

I. Základné ustanovenia

 

Čl. 1

Názov a sídlo občianskeho združenia

(1) Názov občianskeho združenia (ďalej len “združenie”) je Materské centrum SRDIEČKO.

(2) Sídlom združenia je Hviezdoslavova ul. č. 6, 911 01 Trenčín.

                                                                         

II. Osobitné ustanovenia

Čl. 2

Účel, ciele a vecné zameranie združenia

(1) Združenie je vytvorené ako prostredie priateľské k deťom a rodinám. Je otvorené pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a politickej príslušnosti. Uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti.

 

(2) Združenie:

a) poskytuje neformálne sociálne služby pre matky prevažne na materskej a rodičovskej dovolenke a pre rodiny s deťmi predškolského veku (dojčiaci kútik, prebaľovací kútik, priestor pre hru a aktívne trávenie voľného času s dieťaťom a pod.),

 

b) vytvára podmienky pre sebarealizáciu ženy – matky, pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke,

 

c) vytvára priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a budovanie prvých sociálnych vzťahov,

 

d) zabezpečuje dostupnosť informácií o tehotenstve, dojčení, o výchove a o základnom sociálnom poradenstve,

 

e) organizuje odborné prednášky, tréningy, vzdelávacie aktivity a diskusie,

 

f) poskytuje neformálne poradenstvo,

 

g) organizuje programy zamerané na spoločné trávenie voľného času rodín, rodinné podujatia kultúrneho, či športového zamerania, bazáre, burzy a iné,

 

h) presadzuje a obhajuje práva žien, hlavne matiek na materskej a rodičovskej dovolenke, snaží sa o zlepšenie ich postavenia v spoločnosti, presadzuje odstraňovanie rodových stereotypov, podporuje viacgeneračné vzťahy.

 

(3) Svoju činnosť vykonáva v sídle združenia, v pobočke združenia, v prenajatých priestoroch ako aj na verejnosti.

 

Čl. 3

Členstvo v združení

(1) Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá má :

a) úplnú právnu subjektivitu,

b) súhlasí so stanovami a inými organizačnými aktami združenia a

c) doručí združeniu svoju žiadosť o členstvo (prihlášku).

 

(2) O prijatí žiadateľa za nového člena rozhoduje predsedníctvo väčšinou hlasov. Ak predsedníctvo žiadosť o členstvo odmietne, môže na návrh žiadateľa rozhodnúť valné zhromaždenie väčšinou hlasov zúčastnených členov.

 

(3) Osobe, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj a popularizáciu združenia, môže predsedníctvo udeliť čestné členstvo. Čestné členstvo je morálnym ocenením za dlhodobú aktívnu prácu v združení. Čestný člen má povinnosť hájiť najmä záujmy združenia.

 

(4) Člen sa pri plnení svojich práv a povinností v združení nemôže dať zastupovať treťou osobou.

 

(5) Členskú základňu združenia tvoria :

a) riadni členovia,

b) sympatizanti.

 

(6) Členstvo v združení sa preukazuje členským preukazom.

 

(7) Členstvo v združení zaniká :

a) dobrovoľným vystúpením člena zo združenia na základe písomného oznámenia predsedníctvu, v deň doručenia,

b) vylúčením člena z dôvodu závažného a opakovaného porušovania stanov združenia na návrh člena občianskeho združenia alebo skupiny členov, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie (napr. neplatenie členského príspevku aj napriek písomnej výzve na jeho uhradenie, poškodenie dobrého mena alebo záujmov občianskeho združenia na verejnosti),

c)smrťou,

d) zánikom združenia.

 

(8) Rozhodnúť o zániku členstva môže na návrh iného člena združenia alebo skupiny členov po predchádzajúcej výzve predsedníctva aj predsedníctvo, a to z dôvodu nezáujmu člena o združenie, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) člen sa nezúčastňuje pracovných stretnutí členov združenia minimálne po dobu 6 mesiacov,

b) nepodieľa sa na činnosti združenia,

c) nekontaktuje predsedníctvo ani združenie minimálne po dobu 6 mesiacov.

 

(9) Právoplatnosť zániku členstva v prípade odseku. 7 písm. b) a odseku 8 nastáva až písomným doručením oznámenia o zániku členstva.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členov

 

(1) Riadny člen má právo najmä :

a) aktívnej účasti na činnosti občianskeho združenia vo všetkých oblastiach,

b) na informovanosť o činnosti združenia, o prijatých opatreniach a rozhodnutiach orgánov združenia,

c) právo voliť orgány združenia a právo byť volený do orgánov združenia,

d) podávať návrhy, pripomienky, námietky, sťažnosti na doterajšie i budúce smerovanie činnosti združenia ako i na fungovanie orgánov združenia i jeho funkcionárov a zároveň právo na odpoveď,

e) podieľať sa na výhodách a prospechu, ktoré z členstva v občianskom združení vyplývajú, o ktorých rozsahu rozhodne valné zhromaždenie.

 

(2) Sympatizant má právo najmä :

a) aktívnej účasti na činnosti občianskeho združenia vo všetkych oblastiach,

b) na informovanosť o činnosti združenia, o prijatých opatreniach a rozhodnutiach orgánov združenia,

c) zúčastňovať sa pracovných stretnutí členskej základne,

d) podieľať sa na výhodách a prospechu, ktoré z členstva v občianskom združení vyplývajú, o ktorých rozsahu rozhodne valné zhromaždenie.

           

(3) Riadny člen má povinnosť najmä :

a) dodržiavať stanovy a smernice združenia,

b) doržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutí orgánov združenia,

c) chrániť majetok združenia,

d) riadne a včas platiť členské príspevky podľa smernice,

e) angažovať sa v osvetovej činnosti na prospech propagácie dobrého mena združenia,

f) podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na činnosti združenia, zúčastňovať sa pracovných stretnutí členskej základne a podieľať sa na rozhodovaní.

 

(4) Sympatizant má povinnosť najmä :

a) dodržiavať stanovy a smernice združenia,

b) dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutí orgánov združenia,

c) chrániť majetok združenia,

d) angažovať sa v osvetovej činnosti na prospech propagácie dobrého mena združenia,

e) podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

 

Čl. 5

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú :

a) valné zhromaždenie a mimoriadne valné zhromaždenie,

b) predsedníctvo,

c) revízor.

 

Čl. 6

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.

 

(2) Valné zhromaždenie tvoria riadni členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda predstavenstva (ďalej len “predseda”) minimálne jedenkrát do roka. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predseda, ak to navrhne 1/3 riadnych členov, alebo ak zvolané valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné.

 

(3) Valné zhromaždenie schvaľuje :

 

a) plán činnosti združenia,

 

b) rozpočet príjmov a výdavkov,

 

c) správu o hospodárení,

 

d) smernice,

 

e) stanovy, ich zmeny a doplnky.

 

(4) Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením :

 

a) o rozpustení združenia, alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením,

 

b) o prijatí a vylúčení člena v druhom stupni,

 

c) o možnosti vykonávania vlastnej podnikateľskej činnosti združenia,

 

d) o možnosti majetkovej účasti združenia v podnikateľských a nepodnikateľských subjektoch,

 

e) o výške členského príspevku.

 

(5) Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predsedníctva a revízora.

 

(6) Valné zhromaždenie určuje osobu na vykonanie likvidácie združenia pri dobrovoľnom rozpustení združenia, pokiaľ túto kompetenciu nezverí do pôsobnosti predsedníctva.

 

(7) Ak nie je ustanovené inak, valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. To isté platí aj pre mimoriadne valné zhromaždenie.

 

(8) Ak nie je ustanovené inak, valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov. V prípade hlasovania o členstve v združení a predsedníctve sa hlasovanie vykoná tajne.

 

Čl. 7

Predsedníctvo

(1) Predsedníctvo je štatutárnym a výkonným orgánom združenia.

 

(2) Predsedníctvo má troch členov, ktorými sú predseda a dvaja podpredsedovia.

 

(3) Funkčné obdobie predsedníctva je jeden rok. Funkciu predsedu, alebo podpredsedu je možné zastávať aj opakovane. Predsedníctvo sa schádza minimálne jedenkrát do mesiaca, pričom je možné nahradiť osobné stretnutie skypovou konferenciou, prípadne mailovým hlasovaním. Predseda zvoláva a riadi predsedníctvo. Rozhodnutia prijaté predsedníctvom sa zaznamenajú formou zápisnice, ktorá je poskytnutá k nahliadnutiu členom združenia. Členstvo v predsedníctve zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa, odvolaním, smrťou.

 

(4) Ako štatutárny orgán združenia je predsedníctvo oprávnené konať vo všetkých veciach združenia, ktoré si nevyhradilo do svojej pôsobnosti valné zhromaždenie. Na pravoplatný úkon predsedníctva ako štatutárneho orgánu je potrebný súhlas minimálne dvoch členov predsedníctva.

 

(5) Do pôsobnosti predsedníctva patrí najmä :

 

a) plní funkciu najvyššieho orgánu občianskeho združenia v čase medzi jeho zasadnutiami a riadi v tomto období činnosť združenia (príjima zamestnancov, rozhoduje o udelení plnej moci právnemu zástupcovi združenia a pod.),

 

b) rozpracúva opatrenia a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z plánu činnosti,

 

c) vypracúva hlavné dokumenty združenia na rokovanie najvyššieho orgánu a zabezpečuje obsahovú prípravu jeho rokovania a vypracovanie zapisníc,

 

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia v prvom stupni,

 

e) rieši sťažnosti a námety členov združenia,

 

f) dbá o dôsledné uplatňovanie stanov a smerníc združenia,

 

g) zvoláva pracovné stretnutia členov počas obdobia medzi zasadaniami valného zhromaždenia, minimálne však raz za dva mesiace.

 

(6) O záveroch pracovného stretnutia je predsedníctvo povinné vypracovať zápisnicu. Pracovná skupina prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

(7) Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. O svojej činnosti a rozhodnutiach je povinné informovať členov združenia.

 

(8) Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov.

 

Čl. 8

Revízor

(1) Revízor je kontrolným orgánom združenia. Je riadnym členom občianskeho združenia. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou vo výkonnom orgáne.

 

(2) Funkčné obdobie revízora je jeden rok. Funkciu revízora je možné zastávať aj opakovane. Revízora volí a odvoláva valné zhromaždenie tajným hlasovaním.

 

(3) Revízor zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

 

(4) Revízor kontroluje riadne dodržiavanie zásad hospodárenia združenia, povinnosti členov, ktoré vyplývajú zo stanov, uznesení a platných právnych predpisov. Revízor má povinnosť upozorniť na zistené nedostatky valné zhromaždenia a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

 

Čl. 9

Hospodárenie združenia

(1) Združenie je právnická osoba s plnou právnou subjektivitou a z toho vyplývajúcou plnou majetkovou samostatnosťou a zodpovendosťou za hospodárenie.

 

(2) Združenie hospodári, vynakladá finačné prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti a cieľov združenia na základe rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Zostavovanie rozpočtu vychádza zo zásady neziskovosti združenia.

 

(3) Príjmy združenia sú:

 

a) členské príspevky,

 

b) dotácie z verejných rozpočtov,

 

c) dary peňažnej a nepeňažnej povahy,

 

d) sponzorské príspevky od tuzemských a zahraničných fyzických a právnických osôb obvykle na     reklamné účely, vyžadujúce od poskytovateľa protislužbu a najmä to, že ide o nákladovú položku,

 

e) vlastná doplnková podnikateľská činnosť (predaj ručne vyrobených výrobkov, propagačných výrobkov),

 

f) výnosy z dobročinných akcií, zbierok a podobne,

 

g) granty získané na realizáciu projektov,

 

h) príjmy z poskytovania neformálnych sociálnych služieb verejnosti,

 

i) iné.

 

(4) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

 

 

III. Záverečné ustanovenia

 

Čl. 10

Zánik združenia

 

(1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

 

(2) V prípade dobrovoľného rozpustenia združenia alebo zlúčenia o tomto rozpustení rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia. Valné zhromaždenie menuje likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Zánik združenia oznámi do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

                       

Čl. 11

Platnosť a účinnosť stanov

Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený príslušným najvyšším orgánom občianskeho združenia v Trenčíne dňa 16. februára 2017. Stanovy v zmysle platných predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú platnosť dňom 1.marca 2017. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia pôvodne stanovy občianskeho združenia registrované na Ministerstve vnútra dňa 10.2.2009 číslo spisu: VVS/1-900/90-16190-3.

 

 

Comments are closed.