Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok herne


MATERSKÉ CENTRUM Hviezdoslavova 6, Trenčín
Prevádzkovateľ : Materské centrum Srdiečko, o. z. , IČO 36129348

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

(1) Prevádzka Materského centra Srdiečko, o. z. (ďalej len „MC“) je zabezpečovaná počas pracovných dní v pondelok od 15.00 do 19.00 a od utorka do piatku od 10.00 do 19.00 jednou stálou pracovníčkou a zmluvnými alebo dobrovoľnými pracovníkmi.

 

(2) Prevádzka materského centra je určená pre :

a) bezplatné poskytnutie zázemia rodičom alebo inej zodpovednej osobe (ďalej len „zodpovedná osoba“) na zabezpečenie krátkodobej starostlivosti o deti mladšie ako 6 mesiacov,

b) pobyt detí starších ako 6 mesiacov v prítomnosti zodpovednej osoby bez časového obmedzenia za úhradu.

 

(3) Postup pri prijímaní detí :

Pri vstupe do MC je rodič alebo iná zodpovedná osoba staršia ako 15 rokov (ďalej len „zodpovedná osoba“) povinný zaregistrovať dieťa.

 

Registrácia prebieha na recepcií a zahŕňa meno a priezvisko dieťaťa.

 

Počas registrácie sa zodpovedná osoba zoznámi s prevádzkovým poriadkom MC. Registráciou dieťaťa zodpovedná osoba vyjadruje svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom MC a platným cenníkom.

 

Nie je možné zaregistrovať choré dieťa. Posúdenie zdravotného stavu dieťaťa vykoná príslušný pracovník MC pri registrácií.

 

Po registrácii zodpovedná osoba dieťa prezuje, prípadne prezlečie a veci uloží do určenej skrinky. Zodpovedná osoba, ktorá zostáva s dieťaťom v MC, je povinná sa prezuť, prípadne použiť návleky. Cennejšie veci (elektroniku, šperky, peniaze, doklady) si môže zobrať so sebou do priestorov centra.

 

(4) Postup pri odchode dieťaťa z MC :

Pri odchode dieťaťa zodpovedná osoba na recepcii uhradí poplatok za pobyt dieťaťa v súlade s platným cenníkom.

 

Dieťa môže odísť len v sprievode zodpovednej osoby, ktorá dieťa pri vstupe do MC zaregistrovala, prípadne inej vopred poverenej osoby.

 

 

(5) Pobyt dieťaťa v MC:

Zodpovedná osoba plne zodpovedá za dieťa počas celého pobytu v MC.

V priestoroch MC môže dieťa alebo zodpovedná osoba využívať pri hre s dieťaťom všetky dostupné pomôcky, hračky či iný didaktický materiál.

 

Dieťa si môže do MC priniesť vlastnú hračku. Zodpovednosť za takúto hračku nesie zodpovedná osoba.

V prípade, že dôjde k poškodeniu hračiek (mimo bežného opotrebovania) alebo zariadenia interiéru je rodič, prípadne iná zodpovedná osoba povinná túto škodu nahradiť (kúpou inej rovnocennej hračky alebo zabezpečením opravy pokazeného zariadenia interiéru).

V prípade, že ide o poškodenie väčšieho rozsahu dozorná služba na túto skutočnosť upozorní štatutárneho zástupcu združenia.

Počas pobytu v priestoroch MC dieťa a zodpovedná osoba môžu používať hygienické zariadenia (WC detské i pre dospelých, prebaľovací pult, umývadlo a pod.).

 

Elektrické zariadenia (napr. mikrovlnka, rýchlovarná kanvica) smie obsluhovať iba pracovník MC.

 

Počas pobytu dieťaťa v MC MC nezabezpečuje jeho stravu.

 

MC umožňuje bezplatné požičiavanie odbornej literatúry. Maximálna doba požičania vybraného titulu je 30 dní. Pri požičiavaní odbornej literatúry sa zodpovedná osoba zaregistruje na recepcii. Registrácia pozostáva z mena a priezviska zodpovednej osoby, adresy trvalého pobytu, telefónneho čísla a čísla občianskeho preukazu.

Požičiavanie hračiek, ktoré sú majetkom MC, nie je povolené.

 

(6) V priestoroch MC je zakázané :

– zdržiavanie sa osôb pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok

– zdržiavanie sa chorých osôb, ktoré môžu byť zdrojom infekčných chorôb

– fajčenie a požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok

– vodenie psov a iných zvierat

– vnášanie ostrých, rozbitných a nebezpečných predmetov.

 

(7) MC ani jeho zamestnanci a dobrovoľní pracovníci nepreberajú zodpovednosť za žiadne cennosti, ktoré si jeho návštevníci prinesú so sebou do priestorov MC (napr. mobilné telefóny, fotoaparáty a pod.).

 

(8) MC ani jeho zamestnanci a dobrovoľní pracovníci nepreberajú zodpovednosť za odložené veci v priestoroch šatne. (napr. kočíky, topánky, bundy a pod.)

 

(9) Prípadný úraz, alebo náhle zhoršenie zdravotného stavu (vyžadujúce bezodkladné lekárske ošetrenie) je potrebné ihneď oznámiť službe na recepcii. Lekárnička je umiestnená na recepcii.

 

(10) MC si vyhradzuje právo uzavrieť priestory MC pre verejnosť v čase pravidelných i nepravidelných aktivít (cvičenie fit lopty, kurzy a pod.) a neposkytovať žiadne iné služby, okrem dojčenia a prebalenia.

 

(11) Upratovanie a dezinfekcia priestorov MC bude prebiehať v súlade s príslušnou hygienickou normou minimálne raz denne, umývanie okien minimálne raz za tri mesiace. Upratovanie zabezpečuje prevádzkovateľ.

 

(12) MC zodpovedá za dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti a zásad bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

 

V Trenčíne 1.3.2017

 

Comments are closed.