Kritériá a znaky školskej zrelosti (podľa predškolského psychológa)

•    Vek – k 31.8. má dieťa dovŕšiť 6 rokov. Ak je mladšie a rodičia majú záujem o jeho zaškolenie v ZŠ posudzuje sa úroveň jeho zrelosti a rieši sa jeho predčasné zaškolenie.

•    Telesná spôsobilosť – telesný vývin a zdravotný stav (posudzuje lekár)

•    Psychická zrelosť – zrelosť poznávacích a rozumových funkcií a schopností zrakového a sluchového vnímania, myslenia (analytické myslenie, chápanie vzťahov a súvislostí, zovšeobecňovanie a schopnosť kategorizácie…), predpočetný úsudok a matematické predstavy.

•    Rečový vývin – reč gramaticky správna, vyjadrovanie vo vetách a jednoduchších súvetiach, líči zážitky, rozpráva o svete, vyjadrí svoje priania, pomenuje dej, správna výslovnosť (možné drobné nedostatky – r, s).

•    Primeraná úroveň jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotorickej koordinácie (obkreslí určité tvary, kresba postavy je dvojdimenzionálna, má všetky podstatné atribúty).

•    Pracovná vyspelosť – vie rozlíšiť hru od povinnosti, zadanú úlohu sa snaží dokončiť, dokáže prijať daný program vyučovacieho, dokáže kontrolovať a ovládať svoju aktivitu, reguluje svoje okamžité nápady a impulzy, zvládne dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť i smerom k podnetom, ktoré samé o sebe nie sú lákavé (5-10 min. zámernej a úmyselnej pozornosti), má primerané pracovné tempo atď. Dôležité je aj to, či sa dieťa do školy teší alebo nie.

•    Citová (emocionálna) zrelosť – emocionálne je relatívne stabilné, odoláva záťaži, je schopné prijať a zvládnuť prípadný neúspech…

•    Sociálna zrelosť – dieťa je schopné odlúčiť sa na viac hodín od blízkej osoby, podriadiť sa autorite, vie sa zaradiť do skupiny vrstovníkov, ktorým sa je potrebné prispôsobovať, nadväzovať kontakty,  spolupracovať. Okrem toho je dostatočne samostatné a schopné prevziať patričnú zodpovednosť za svoje konanie i za plnenie učebných povinností, prevziať rolu školáka.

Kritériá a znaky školskej zrelosti
(podľa predškolského psychológa)

•    Vek – k 31.8. má dieťa dovŕšiť 6 rokov. Ak je mladšie a rodičia majú záujem o jeho zaškolenie v ZŠ posudzuje sa úroveň jeho zrelosti a rieši sa jeho predčasné zaškolenie.

•    Telesná spôsobilosť – telesný vývin a zdravotný stav (posudzuje lekár)

•    Psychická zrelosť – zrelosť poznávacích a rozumových funkcií a schopností zrakového a sluchového vnímania, myslenia (analytické myslenie, chápanie vzťahov a súvislostí, zovšeobecňovanie a schopnosť kategorizácie…), predpočetný úsudok a matematické predstavy.

•    Rečový vývin – reč gramaticky správna, vyjadrovanie vo vetách a jednoduchších súvetiach, líči zážitky, rozpráva o svete, vyjadrí svoje priania, pomenuje dej, správna výslovnosť (možné drobné nedostatky – r, s).

•    Primeraná úroveň jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotorickej koordinácie (obkreslí určité tvary, kresba postavy je dvojdimenzionálna, má všetky podstatné atribúty).

•    Pracovná vyspelosť – vie rozlíšiť hru od povinnosti, zadanú úlohu sa snaží dokončiť, dokáže prijať daný program vyučovacieho, dokáže kontrolovať a ovládať svoju aktivitu, reguluje svoje okamžité nápady a impulzy, zvládne dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť i smerom k podnetom, ktoré samé o sebe nie sú lákavé (5-10 min. zámernej a úmyselnej pozornosti), má primerané pracovné tempo atď. Dôležité je aj to, či sa dieťa do školy teší alebo nie.

•    Citová (emocionálna) zrelosť – emocionálne je relatívne stabilné, odoláva záťaži, je schopné prijať a zvládnuť prípadný neúspech…

•    Sociálna zrelosť – dieťa je schopné odlúčiť sa na viac hodín od blízkej osoby, podriadiť sa autorite, vie sa zaradiť do skupiny vrstovníkov, ktorým sa je potrebné prispôsobovať, nadväzovať kontakty,  spolupracovať. Okrem toho je dostatočne samostatné a schopné prevziať patričnú zodpovednosť za svoje konanie i za plnenie učebných povinností, prevziať rolu školáka.

Kritériá a znaky školskej zrelosti
(podľa predškolského psychológa)

•    Vek – k 31.8. má dieťa dovŕšiť 6 rokov. Ak je mladšie a rodičia majú záujem o jeho zaškolenie v ZŠ posudzuje sa úroveň jeho zrelosti a rieši sa jeho predčasné zaškolenie.

•    Telesná spôsobilosť – telesný vývin a zdravotný stav (posudzuje lekár)

•    Psychická zrelosť – zrelosť poznávacích a rozumových funkcií a schopností zrakového a sluchového vnímania, myslenia (analytické myslenie, chápanie vzťahov a súvislostí, zovšeobecňovanie a schopnosť kategorizácie…), predpočetný úsudok a matematické predstavy.

•    Rečový vývin – reč gramaticky správna, vyjadrovanie vo vetách a jednoduchších súvetiach, líči zážitky, rozpráva o svete, vyjadrí svoje priania, pomenuje dej, správna výslovnosť (možné drobné nedostatky – r, s).

•    Primeraná úroveň jemnej motoriky, grafomotoriky, vizuomotorickej koordinácie (obkreslí určité tvary, kresba postavy je dvojdimenzionálna, má všetky podstatné atribúty).

•    Pracovná vyspelosť – vie rozlíšiť hru od povinnosti, zadanú úlohu sa snaží dokončiť, dokáže prijať daný program vyučovacieho, dokáže kontrolovať a ovládať svoju aktivitu, reguluje svoje okamžité nápady a impulzy, zvládne dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť i smerom k podnetom, ktoré samé o sebe nie sú lákavé (5-10 min. zámernej a úmyselnej pozornosti), má primerané pracovné tempo atď. Dôležité je aj to, či sa dieťa do školy teší alebo nie.

•    Citová (emocionálna) zrelosť – emocionálne je relatívne stabilné, odoláva záťaži, je schopné prijať a zvládnuť prípadný neúspech…

•    Sociálna zrelosť – dieťa je schopné odlúčiť sa na viac hodín od blízkej osoby, podriadiť sa autorite, vie sa zaradiť do skupiny vrstovníkov, ktorým sa je potrebné prispôsobovať, nadväzovať kontakty,  spolupracovať. Okrem toho je dostatočne samostatné a schopné prevziať patričnú zodpovednosť za svoje konanie i za plnenie učebných povinností, prevziať rolu školáka.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.