Ideme do škôlky!, Adriana Demjanovičová

Keď náš malý bucľatý anjelik začne sedieť, chodiť, rozprávať, tvoriť vety a neuveriteľne vyrastie, zistíme, že už to nie je to naše bábätko, ktoré potrebuje našu nepretržitú pomoc a oddanosť. Z bábätka vyrastie malý človiečik bažiaci po nových veciach, spoločnosti a samostatnosti.
Táto zásadná zmena v živote malého človiečika nastáva zvyčajne v období troch rokov, niekedy skôr, no zvyčajne neskôr. (Tu nájdete hotový manuál rodiča predškôlkara )

Čo je škôlka?
Škôlka je úžasný vynález! Psychológovia a pedagógovia sa zhodujú na tom, že keby neexistovala, deti by si ju určite vymysleli samé, lebo ju jednoducho potrebujú. Na druhej strane jasle sú zase niečo, čo potrebujú skôr rodičia ako deti. Škôlka býva spravidla prvým miestom, kde deti prežívajú prvé ozajstné odlúčenie od najbližších, prichádzajú do kontaktu s rovesníkmi, stretávajú novú autoritu, zažívajú kolektív, učia sa mnoho nových vecí. Materská škola je skvelou prípravou na vstup do základnej školy. Býva tiež vynikajúcim doplnkom rodinnej výchovy a dieťa určite v mnohých smeroch obohacuje. V nej má dieťa možnosť užiť si veci, ktoré sú doma menej dostupné alebo úplne nedostupné, naučí sa mnohým zručnostiam, ktoré by sa inak len veľmi ťažko naučili v domácom prostredí. Dieťa sa v škôlke naučí komunikovať s rovesníkmi, presadzovať sa v kolektíve, naučí sa tolerancii, družnosti, solidarite, priateľstvu a mnohým iným zručnostiam, ktoré by v úzkom kruhu rodiny našlo len veľmi ťažko. Škôlka býva tým prvým ozajstným miestom, ktoré vplýva na ďalší život dieťaťa v spoločnosti plnej ostatných jedincov.

Kedy do škôlky?
V našich zemepisných šírkach je zaužívaný termín nástupu detí do škôlky vo veku okolo troch rokov dieťaťa. Je to logické, keďže niekedy v tom období sa končia aj rodičovské príspevky a tiež je to vek, kedy sa dieťa začína osamostatňovať, vyhľadávať inú spoločnosť ako nachádza doma a v blízkom okolí. Avšak nebýva to pravidlom. Niektoré deti sú zrelé na nástup do škôlky vo veku dva a pol roka, no niektoré na škôlku nedozreli ešte ani v štyroch rokoch. Každé dieťa je individualita a tak by sme k nim aj mali pristupovať. V poslednej dobe sa rozšírili rôzne psychologické poradenstvá a testy zrelosti detí nielen predškolského veku, ale aj detí pred nástupom do materskej školy. Testy môžu mnohé napovedať, ale to hlavné musia vycítiť najbližšie osoby dieťaťa, najmä matka.
Dieťa, ktoré nastupuje do škôlky, by malo samo zvládnuť niektoré činnosti, ako napríklad zvládanie základných hygienických návykov (používanie detského záchodu alebo nočníka), vyjadriť svoje požiadavky slovne, zvládať samoobslužné činnosti ako je obliekanie a obúvanie, zapájať sa do kreatívnych činností ako je kreslenie a podobne. Avšak dôležitejšia ako samostatnosť v týchto činnostiach je istá citová samostatnosť. To najdôležitejšie pred nástupom dieťaťa do materskej školy je schopnosť aspoň na pár hodín odpútať sa od svojej matky.

Ktorá je tá správna škôlka?
Zistiť to, je niekedy práca pre matku na niekoľko týždňov až mesiacov! Teda, ak je z čoho vyberať. Niekto žije v prostredí, kde nie je o škôlky rôzneho zamerania žiadna núdza, iní rodičia umiestnia svoje dieťa do prvej, ktorá je najbližšie k domu alebo do tej jednej, ktorá ešte v ich meste či obci funguje. Naozaj, čím väčšie mesto, tým väčší výber.
Kritériá na výber škôlky pre drobca je hneď niekoľko. Je dobré si dopredu spraviť prieskum, ako je ktorá škôlka vybavená, koľko detí je umiestnených v jednej triede, koľko detí pripadá na jednu učiteľku, ako je škôlka vybavená, aký majú stravovací program, aké doplnkové aktivity ponúka a podobne. Tiež je dôležité, v akých podmienkach sa deti hrajú a v akých oddychujú. Existujú škôlky, kde majú iba jednu triedu aj na oddych aj na ostatné činnosti. Niektoré škôlky sú dokonca vybavené modernými počítačmi, iné tiež ponúkajú základy výučby cudzích jazykov, ďalšie škôlky sú zamerané na zdravý životný štýl. Mnohé materské školy sú zapojené aj do rôznych európskych projektov týkajúcich sa stravovania, spôsobu učenia, športovej prípravy a podobne. Niekedy pri jej výbere zaváži aj vzdialenosť od bydliska či zamestnania rodičov. Avšak najdôležitejším kritériom by mal ostať prístup učiteliek ku svojim malým zverencom. To je oveľa dôležitejšie ako najmodernejšie hračky v triede či čerstvo vymaľovaná trieda. Ak dieťa nenájde dôveru v osobe, ktorá sa ma oň starať väčšiu časť dňa miesto jeho milovanej maminky, len ťažko tento hendikep vyvážia rôzne programy a iné vymoženosti.
A ako nájsť tú „naj“ škôlku? Pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa! Najlepšie mamičiek detí, ktoré danú škôlku navštevujú. Tiež nezaškodí zájsť sa osobne pozrieť na priebeh dňa v takej škôlke. Mnohé veci sa dozviete aj z informačnej nástenky škôlky, na školskom úrade príslušnej samosprávy či na internete. Najlepším pomocníkom pri výbere škôlky vám však bude vaše dieťa, ktoré by ste mali so sebou počas svojho „prieskumu“ po škôlkach vziať.

Aké máme škôlky?
Preč sú už časy, keď všetky škôlky boli jedna ako druhá. Dnes je každá iná a každá bojuje o svojho škôlkára, či skôr o priazeň, spokojnosť a niekedy aj o peňaženky ich rodičov. Kedysi fungovali iba štátne škôlky, časom k nim pribudli rôzne súkromné a iné špeciálne zamerané škôlky.
Štátne škôlky sa od seba príliš nelíšia, avšak už aj tu môžeme badať snahu zlepšovať sa či držať krok s dobou. Spadajú do pôsobnosti miestnej samosprávy, ktoré ich riadi finančne aj personálne a kontroluje. Avšak už aj v týchto škôlkach badať určité pokroky, či už je to v pestrom programe aktivít, ako je napríklad výučba cudzích jazykov, športová príprava alebo účasť na rôznych súťažiach a podobne.
Súkromné škôlky bývajú spravidla finančne náročnejšie a vo svojich „službách“ poskytujú viac aktivít. Zväčša však bývajú flexibilnejšie, najmä čo sa týka času umiestnenia a vyzdvihnutia dieťaťa zo zariadenia. V súkromných materských školách tiež bývajú triedy s menším počtom škôlkárov, čiže učiteľky sa môžu deťom viac osobne venovať. Tiež bývajú zapojené do mnohých medzinárodných projektov vzdelávania a výchovy tých najmenších. Spravidla bývajú oveľa lepšie vybavené, avšak, ako sme už spomínali, aj finančne náročnejšie. Medzi ne môžeme zaradiť aj rôzne opatrovateľské centrá, poldenné škôlky, združenia pre deti a podobne. Akýmsi merítkom kvality by mala byť akreditácia zariadenia Ministerstvom školstva SR (www.minedu.sk)
Špeciálne materské školy zatiaľ nie sú také frekventované ako štátne alebo súkromné. Ale aj tie sa pomaličky začínajú presadzovať. Bývajú väčšinou zamerané na detičky s hendikepom, ako sú napr. zrakovo postihnuté deti, telesne, mentálne a podobne. Špeciálne materské školy existujú aj štátne ale aj súkromné.
Zoznam štátnych materských škôl nájdete na stránkach príslušnej samosprávy. Niektoré štátne škôlky už tiež disponujú www stránkou, kde sa tiež dozviete mnoho dôležitých informácií.

Škôlkari so špeciálnou starostlivosťou
Mnoho škôlkarov však nemá to šťastie, že môže nastúpiť do „normálnej“ škôlky medzi ostatných rovesníkov. Niektoré deti potrebujú držať nejaký druh diéty, iné sú hendikepované fyzicky, iné sú sluchovo, zrakovo či verbálne postihnuté. Na niektorých škôlkach nebude problém zaradiť aj takéto detičky do materskej školy medzi zdravých rovesníkov. V niektorých materských školách sú dokonca takéto deti vítané. Ostatní rovesníci sa spolu s hendikepovanými učia rešpektovať iných, brať ich ako normálnu súčasť života. Deti sa takto učia tolerancii, ochote pomáhať, solidarite a ostatným dobrým vlastnostiam. Zdravé deti berú svojich postihnutých kamarátov ako normálnu súčasť života a podľa niekoľkoročných skúseností aj hendikepované deti sa neskôr ľahšie a plnohodnotnejšie začleňujú do bežného života. Avšak takýto spôsob fungovania je možný iba pri ľahších formách postihnutia detí, keď ich zdravotný stav nevyžaduje príliš špeciálnu starostlivosť na úkor ostatných detí.
Deti s ťažším postihnutím však už tiež môžu navštevovať materskú školu zameranú napr. na telesne postihnuté deti, slabozraké alebo hluchonemé. Avšak tieto deti už potrebujú špeciálny prístup kvalifikovaných pedagógov a zdravotníkov. Škôlok s takýmto zameraním zatiaľ nie je na Slovensku veľa, ale postupne vznikajú vo verejnom aj súkromnom sektore.

Ako zapísať dieťa do škôlky?
Prihlášky nových detí prijímajú materské školy spravidla v marci toho roku, kedy chce rodič dieťa do škôlky umiestniť. V niektorých škôlkach ich prijímajú aj počas celého roka. K prihláške treba priložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, o absolvovaní pravidelných očkovaní, Detský lekár potvrdí aj spôsobilosť dieťaťa nastúpiť do materskej školy, Potvrdenie je veľmi dôležité najmä v prípade, ak má dieťa nejaké zdravotné obmedzenia. V prihláške tiež treba vyplniť dotazník týkajúci sa osobných údajov dieťaťa a rodičov, ako je rodné číslo, adresa, zamestnanie a telefonický kontakt. Niektoré škôlky tiež požadujú vyplniť dotazník týkajúci sa povahy, charakteru, zvykov a správania sa dieťaťa.
O prijatí dieťaťa do zariadenia rozhoduje riaditeľ. Ak je počet prihlásených detí vyšší ako je kapacita škôlky, riaditeľ uprednostní päťročné deti a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Koľko stojí malý škôlkár?
Veľmi dôležitým kritériom pri výbere tej „naj“ škôlky pre nášho potomka zohráva veľmi dôležitú úlohu aj finančná stránka. V štátnych materských školách sa zápisné neplatí. Mesačný príspevok v štátnej škôlke je v súčasnosti ohraničený od 50 do 350 Sk. Ak sa dieťa v škôlke aj stravuje, k tejto sume treba ešte pripočítať poplatok za stravu. Ten sa pohybuje okolo 600 Sk na mesiac. Ak dieťa vyžaduje špeciálnu diétu, tieto poplatky bývajú odlišné. Ďalším poplatkom býva aj celoročný jednorazový poplatok do rodičovského združenia. K týmto poplatkom však treba neraz pripočítať aj výdavky na hygienické potreby, príspevky na pomôcky, krúžky a podobne.
V súkromných materských školách sa zápisné môže vyšplhať až do výšky 1.500 Sk. Poplatky v súkromných škôlkach sa rôznia podľa ich zamerania. Pohybujú sa však v rozmedzí od 1.000  do 10.000 Sk za mesiac. Nájdeme však aj škôlku za 16.000 Sk na mesiac! Závisí to od aktivít, ktoré v škôlke svojim malým zverencom ponúkajú. K tejto sume však musíme ešte započítať aj stravné okolo 50 a viac Sk na deň.

Z materskej školy do základnej školy
Materská škola je vlastne prípravou na povinnú školskú dochádzku. I keď nie je návšteva škôlky povinná, je pre deti veľmi prospešná. Odborníci sa zhodujú, že návšteva materskej školy je v období okolo piatich až šiestich rokov priam nevyhnutná. Podľa dlhoročných skúseností pedagógov sa deti zo škôlky oveľa lepšie adaptujú na školu, ľahšie zvládajú nový kolektív, školské aktivity aj prácu s učivom. Niektoré výskumy dokonca tvrdia, že obdobie od troch do šiestich rokov je najdôležitejším obdobím života každého z nás. Tiež je to obdobie, kedy malý človiečik získava najviac informácií, zručností a najľahšie sa učí. Škôlka ponúka mnoho dobrého, čo sa v domácich podmienkach rodiny len ťažko hľadá. Pomáha pripraviť deti na nástup do ďalšieho života. Určite každý rodič chce, aby z ich dieťatka vyrástla plnohodnotná a skvelá bytosť. A o to vlastne ide, či nie?!

Sú materské centrá a škôlky to isté?

Určite nie, ale veľmi dobre sa dopĺňajú. Materské centrá sa v poslednej dobe v našej spoločnosti veľmi dobre uplatňujú. Vypĺňajú dieru medzi rodinnou výchovou a predškolskou inštitucionálnou prípravou. Vďaka nim mnohé deti zvládli nástup do materskej školy oveľa ľahšie ako ich rovesníci, ktorí materské centrá nenavštevovali. Materské centrá sú skvelou prípravou na vstup detí do škôlky. Mnohé materské centrá po celom Slovensku robia rôzne projekty zamerané práve na budúcich škôlkarov. Jeden taký projekt sa v minulom roku veľmi dobre ujal a osvedčil aj v MC Srdiečko v Trenčíne.
Spomínaný projekt sa zameral nielen na samotnú prípravu, ale aj na zistenie, či je to ktoré dieťatko vôbec zrelé na nástup do škôlky. V rámci série prednášok určeným rodičom detí kompetentní odborníci poradili, ako vybrať tú správnu škôlku pre svoje dieťa, podľa čoho spoznajú dobrú učiteľku či ako môžu uľahčiť dieťaťu zvyknúť si na nové prostredie. Poradili im aj to, kedy je najvyšší čas škôlku vymeniť. Rodičia zistili však hlavne to, či je ich ratolesť už vôbec zrelá na škôlku alebo by s jej návštevou mali ešte nejaký čas počkať. V MC Srdiečko na škôlku pripravili deti aj rodičov. Stredy doobeda o desiatej s tetou Aničkou boli venované budúcim škôlkarom. Detičky v materskom centre zažili tematické dopoludnia „škôlkarov deň“, „prvý raz v škôlke“, „hráme sa na škôlku“, „šikovný škôlkar“ a „teším sa na škôlku“. Štvrtky poobede o sedemnástej zase pripravili rodičov na toto významné, ale náročné obdobie svojich detí. Odborníci z rôznych oblastí im pomohli zvládnuť „obdobie vzdoru“,  „adaptáciu v škôlke“, priblížili im „zdravie a stravovanie škôlkara“. Rodičia si prišli podebatovať aj na tému „dieťa v škôlke z pohľadu pedagóga“. Rodičia väčších škôlkarov zase odovzdali svoje skúsenosti rodičom tých menších v téme „ako to funguje – diskutujeme s rodičmi, ktorí majú škôlkarov“.

Anna Horváthová, alebo teta Anička – ako jej hovoria všetci škôlkari, ktorých za 28 rokov praxe vychovala v materskej škole v Trenčíne pracuje už druhý rok aj pre miestne materské centrum.
Je rozdiel medzi deťmi, ktoré navštevovali materské centrum pred  nástupom do škôlky a medzi tými, ktoré nenavštevovali?
– Medzi rodičmi a pedagógmi v škôlkach je úžasný ohlas na naše materské centrum. Mnohé maminky, ale aj pani učiteľky veľmi chvália deti, ktoré chodili do MC, že sú fantasticky pripravené, sú smelé, nebojácne a ovládajú pesničky, básničky, nič pre nie je nové. V novom prostredí materskej školy si rýchlo nájdu niečo, čo ich spája, niečo čoho sa chytia, zdá sa im to známe a ten prechod je úplne iný.
Od koľkých rokov odporúčate deťom pred nástupom do materskej školy chodiť do MC?
– Pred nástupom do MŠ by mohli začať chodiť už od roka a pol, ideálne od tých dvoch rokov, do tretieho roka, až kým nejdú do škôlky. Osvedčili sa pravidelné návštevy MC. Keď prídu raz do mesiaca alebo raz za dva mesiace, to je málo. Minimálne dvakrát do mesiaca, to je ideálne. Je tiež potrebné, aby aj maminky doma s deťmi občas hravou formou opakovali to, čo sa deti v MC naučia. Stačí začať, napr. nejakú básničku, pesničku, dieťa sa „chytí“ a okamžite zapne v hlavičke. Zo začiatku bude hovoriť len koncovky alebo len ukazovať stačí. Ani deti, ktoré odchádzajú z MC do MŠ nemusia vedieť všetky básničky či pesničky. To nie je úlohou. Úlohou je, aby sa aktívne pohybovo zapájali, aj keď ešte nemajú dostatočnú slovnú zásobu. V hlavičke to však majú a vedia, čo majú robiť.
Vplýva materské centrum aj na zvykanie si dieťaťa v kolektíve?
– Určite! Na kolektív si dieťa oveľa lepšie zvykne. Hlavné je, že pre nich mnohé veci, ako napr. nejaká spoločná činnosť alebo chytiť sa za ruky, cvičenie a pod, už nie sú úplne cudzie. To všetko už videli, už to poznajú a už to pre ne nie je neznáme. Aj pracovné činnosti, pri ktorých sa vyžadujú určité zručnosti ako napr. maľovanie, strihanie, lepenie a podobne je už pre deti známe.  Mnohé deti mávajú občas nejakú zábranu v škôlke. Obyčajne to však býva tým, že niečo nepoznajú. Deti sú ustráchané z toho, čo je pre ne neznáme. Ale keď sa tu s tým zoznámia, ten prechod do škôlky je pre ne oveľa lepší. Aj keď prostredie škôlky, samozrejme, robí svoje. Prostredie je síce neznáme, ale tá pracovná a organizačná činnosť detí s učiteľkou je pre ne už známa. Čiže ja ako pedagogička vrelo odporúčam MC pre budúcich škôlkárov!

Skúsenosti rodičov škôlkárov

Patrícia Lukačková, dcéra Karin  4 roky “S mojou dcérkou sme začali navštevovať MC v našom meste keď mala dcérka 2 roky. Do škôlky nastúpila vo veku 3 rokov. Zo začiatku Karinka plakala, pri raňajších rozlúčkach, ale celý deň v škôlke prežila bezproblémovo. Karinka má rada deti, učiteľky a sama mi hovorí “Mami ja chcem ísť do škôlky”. Návšteva MC pomohla, čo potvrdili aj pani učiteľky v škôlke. Dieťa má najväčšiu potrebu materinskej lásky, porozumenia, priestoru k pohybu a experimentovaniu. Je veľmi prístupné, bezprostredné, vnímavé, túži po poznávaní, chce preskúmať prostredie, robiť to, čo vidí, že robia iní ľudia (mama, deti…), osvojiť si hru, riekanku, či nový cvik. Návšteva MC pomohla podporiť pohybový rozvoj, oboznamovať sa s predmetmi a javmi, rozvíjať reč, primerané správanie a získavanie zručností. Tiež ovplyvnilo oblasť poznania, citovú a vôľovú zložku osobnosti dieťatka. Odporúčam rodičom a detičkám, aby navštevovali nielen aktivity, ale aj MC, kde si dieťa zvyká na kolektív, ľudí a má väčší priestor na hru. A čo sa páči mne, matke, že všetky aktivity a hry sú zamerané na dieťa s rodičom.“

Eva Hubinská, syn Matúš 5 rokov “S mojím synom sme začali navštevovať MC v našom meste, keď mal dva roky. Naučil sa tam vychádzať s deťmi, požičiavať si hračky, riešiť konflikty, začal sa pekne osamostatňovať od maminej blízkosti, naučil sa poslúchať pani učiteľku a spoznal kolektív. Do škôlky nastúpil vo veku troch rokov.
Prispôsobil sa lepšie a oveľa rýchlejšie ako iné deti. Myslím si, že mu návšteva MC veľmi pomohla. Odporúčala by som to aj ostatným mamičkám, hlavne vtedy, keď deti neprichádzajú často do kontaktu s inými deťmi, napríklad v rodine. Naučia sa vychádzať s inými deťmi, získajú nové sociálne kontakty a lepšie si neskôr zvyknú na nové prostredie v škôlke. Na MC je super aj to, že mama môže byť svojej ratolesti vždy nablízku podľa potrieb dieťatka. Neskôr som začala navštevovať prednášky a pracovné stretnutia našich členiek, počas ktorých sa malý hral v herni a keď bolo treba bežal za mnou ubezpečiť sa, že sme tu spolu. Bolo to skvelé, že sme mali na zimu program a ja som sa mohla stretnúť s kamoškami mamičkami, pripadne si odbehnúť do obchodu len tak “sólo” bez mamiiii už poďmeeee, mňa to nebauiiii… “

Iveta Janotková, dcéry Jasmínka 3 roky a Kamilka 2 roky „Keď sme sa s dvomi malými detičkami presťahovali do cudzieho mesta, nemala som kam s oboma zájsť. Miestne ihriská a preliezky nám boli ešte „veľké“ a každodenné posedávanie po terasách nám tiež nevyhovovalo. Neskôr som sa zoznámila s mamičkami, ktoré mali detičky v podobnom veku, ako tie naše. Začali sme spolu chodiť do nášho MC. Deti sa pohrali, my sme si trochu oddýchli a v pokoji sme sa porozprávali bez strachu, že si naše poklady nejako ublížia. Na prednáškach sme sa dozvedeli veľa zaujímavého, deti si začali privykať na spoločnosť, kolektív rovesníkov a neznáme prostredie. Keď mala strašia dcérka dva roky, začali sme navštevovať projekt zameraný na prípravu do škôlky. Aj vďaka týmto „nácvikom“ malá zvládla pobyt v škôlke od dva a pol roka oveľa lepšie ako iné staršie deti. Neskôr sa mi naskytla šanca nastúpiť do práce a mladšia dcéra nastúpila do jasličiek. Tiež si výborne zvykla a verím, že je to aj vďaka našim návštevám materského centra a ich bohatým a užitočným aktivitám.“

Ivana Kováčiková, syn Ondrej, 4 roky „Ondrejko je naše výnimočné dieťa. Narodil sa o tri mesiace skôr a tak mu všetko trošku dlhšie trvá. Pri rozhodovaní, či ho dať v troch rokoch do škôlky, nám pomohol práve „kurz škôlkára“. Ondrejko má deti rád, ale nerozpráva a nebol zvyknutý na väčší počet detí, rovesníkov, tak sme mali strach, či sa v škôlke dorozumie. Na „kurze“ pekne spolupracoval, aj keď mu občas musela asistovať mama. S deťmi sa mu páčilo a tak sa nám ľahšie išlo v septembri do „ozajstnej“ škôlky. Teraz sa mu v škôlke veľmi páči, najmä jeho spolužiačky a maľovanie a začína sa aj „rozkecávať“. Myslím si, že „kurz škôlkára“ a všeobecne akcie v MC sú výborný spôsob „tréningu“ do škôlky.“

Katarína Griffin, dcéra Hanka „Moja Hanka sa na vstup do škôlky veľmi tešila. Nastúpila do nej úplne bez problémov. My s tatom sme z toho mali väčšiu traumu ako ona a nechávali sme ju tam len na dopoludnie. Lenže Hanka nám na piaty deň oznámila: “mami, zajtra už mi daj aj pyžamko.” A od toho dňa v škôlke bez problémov zostávala na celý deň. Niet sa čo čudovať. Veď Hanka mala 9  mesiacov, keď sme naše MC v Trenčíne zakladali! Od tej chvíle povinne chodila na všetky podujatia, ktoré sa robili, lebo ja som bola do nich organizačne zainteresovaná. A tak sme boli aj na jednom z prvých cvičení, keď ešte nevedela chodiť, iba liezť. Cvičenia sme sa nezúčastňovali, lebo ostatné deti už cupkali. Ale keď zbadala, že detičky lezú do tunela, automaticky sa odo mňa sediacej bokom odpojila a sama spontánne nasledovala deti štvornožky do tunela. Vyrazila mi vtedy dych a zároveň som si uvedomila, že áno, veď ona je MCčkove dieťa!“

Čo všetko by sme si mali pri hľadaní tej „správnej“ škôlky všimnúť:
* poloha škôlky, jej umiestnenie (či sa napr. nenachádza pri rušnej ceste, ako je chránená pred prípadným útekom detí z jej areálu, či sú tam aj tienisté aj slnečné miesta, vybavenie ihriska, čistotu pieskoviska, trávnik a podobne)
* vzdialenosť od bydliska (niekedy to býva rozhodujúce kritérium)
* finančnú stránku
* otváracie hodiny (či možné umiestniť dieťa do zariadenia aj počas dňa, odkedy dokedy je škôlka otvorená)
* interiér škôlky (rozčlenenie priestoru na hry, odpočinok a stravovanie, zachovalosť hračiek, hygienického kútika a ostatného zariadenia, vybavenosť napr. počítačom a podobne)
* výzdoba (prezradí veľa o prístupe personálu k svojej práci, o ich fantázii, či sa na nástenkách nachádzajú čerstvé práce detí, nejaké ocenenia)
* stravovanie (či má samostatnú kuchyňu alebo jedlo dovážajú hotové z iného zariadenia, akú stravu uprednostňujú, či je pestrá, či je možné pre dieťa nosiť si vlastnú stravu, napr. pri nejakej špeciálnej diéte a pod.)
* správanie sa učiteliek k deťom keď sú vo vnútri aj vonku (či sa im prihovárajú, či sa aktívne zapájajú do ich hier alebo ich len „strážia“; niekedy veľmi veľa prezradí náhodné „špehovanie“ za plotom)
* veľa prezradí aj ochota personálu odpovedať na otázky a nájsť si čas rodičovi predstaviť ich materskú školu

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.