Anketa ku kritériám školskej zrelosti

Jana Očková, netere Lívia 15rokov a Martina 8 rokov
Myslím si, že možnosť odložiť školskú dochádzku deťom ešte nezrelým na nástup do školy je skvelá. Aj moja neter Lívia mala odloženú školskú dochádzku a teraz je na 28. mieste v zozname uchádzačov na gymnázium. Je veľmi šikovná a múdra, rok odkladu jej rozhodne neublížil. Na rozdiel od mojej druhej netere. Tiež bola podobná ako prvá neter, ale sestra so švagrom sa ju rozhodli do školy predsa len dať. Teraz je v druhej triede, má neskutočné problémy s učením…

Angelika Hermanová, Daniel 13, Patrik 10 a Magdalénka 2,5 rokov
Keď náš prvý syn končil predškolskú dochádzku, začali sme rozmýšľať, či ho zapísať do školy skôr, ešte pred dovŕšením šiestich rokov, alebo až v nasledujúcom roku. Narodil sa v novembri, a naozaj bol a je veľmi chytré dieťa. Určite by sa v škole nestratil a nemal by problémy, ale napriek tomu sme ho dali neskôr. A prečo? Nuž aj ja aj môj manžel sme šli do
školy neskôr, ako jesenné deti a vôbec nám to neprekážalo, skôr naopak. A prečo si trocha nepredĺžiť detstvo. Máme malú dcérku, ktorá ešte nechodí ani do škôlky, ale zrejme aj pri nej budeme uvažovať podobne.

Ivana Kováčiková, Ondrejko 7 rokov
Ondrejko sa mal narodiť v septembri 2003. Narodil sa v júni… Minulý rok sme boli na zápise prvýkrát. Ondrejko spĺňal kritérium prváka vekom a fyzicky. Ale všetky tri strany – my, škola aj pedgogicko-psychologická poradňa – sme sa jednoznačne zhodli na odklade. V tomto školskom roku 2009/ 2010 Ondrej navštevuje škôlku. Pokračujeme v spolupráci s logopedičkou, chodíme na stimulačné cvičenia do pedagogicko-psychologickej poradne, skúšame EEG Biofeedback. Tento rok vo februári sme boli na zápise druhýkrát. Pani učiteľka, a nielen ona, zaznamenala výrazný pokrok! Ondrejko zvládol veľa vecí, čo by mal vedieť budúci prvák. Teda okrem reči. Takže  momentálne riešime „odklad“ do nultého ročníka, ale ešte predtým nás čaká „testovanie“, do akej miery narušený vývin reči zasahuje do Ondrejkovho intelektu. Tak snáď budúci rok, dotretice …

Martina Lukáčová, Lenka 5 rokov
Dcérka bude mať v lete v júli 5 rokov a o rok budeme pravdepodobne tiež riešiť odloženie školskej dochádzky na žiadosť rodičov. Momentálne dlhodobo žijeme v zahraničí, kde dcéra navštevuje MŠ už druhý rok a ešte rok bude. Je to veľmi bystré dieťa, ktoré sa v MŠ naučilo cudzí jazyk, v ktorom sa i pedagogicky vzdeláva. Zvláda základné znalosti na úrovni 6 ročných detí, keďže ju po roku zaradili do zmiešanej triedy 5 a 6 ročných detí, práve na základe jej ľahkého zvládania „výučby“. Doma, pravdaže, rozprávame len po slovensky a snažíme sa ju zdokonaľovať v slovnej zásobe a správnej gramatike. Avšak v škôlke trávi výrazne väčšiu časť dňa s čím súvisí jej lepšie zvládanie gramatiky a nových slov v cudzom jazyku. Je pre ňu bežné, že v slovenčine používa slovné zvraty typické pre cudzí jazyk, ktoré v slovenčine nedávajú zmysel, lepšie zvláda čísla a počítanie v cudzom jazyku a mnohé pre ňu nové slová importuje do slovenčiny. Keďže si myslíme, že od úspešného a pohodového začiatku školskej dochádzky závisí neskoršie lepšie zvládanie vzdelávania, chceli by sme po návrate na Slovensko dcére dopriať rok navyše na kvalitnú adaptáciu do vzdelávania v materinskom jazyku a tiež na iný systém pedagogickej práce. Myslíme si, že jej to môže len prospieť, pri nástupe do školy bude zrelšia a jazykovo pripravenejšia. Bude sa môcť sústrediť na podstatné veci vo vzdelávaní a nebude musieť venovať čas navyše pri osvojovaní si správnych gramatických tvarov a pod.

Miroslav Petrík, Romanko 5 rokov
Ja som „septembrový“ a do školy som nastupoval ako takmer 7-ročný. Bol som preto mentálne vyspelejší, stihol som sa dovtedy naučiť čítať, počítať a písať tlačenými písmenami. Bola výhoda pri získavaní nových poznatkov. Nemusel som vynakladať priveľa energie na to, aby som nové slová vôbec prečítal, nieto ešte pochopil. Väčšina nových informácií sa na mňa tak akosi prilepila – niekedy sa to popisuje ako „efekt snehovej gule“.
Uvidíme, ako sa teraz s nástupom do školy vysporiada náš syn. Ja osobne by som nemal problém požiadať o odklad začiatku školskej dochádzky mojich detí, ak by som to považoval za vhodné vzhľadom na ich vývoj. A preto po vlastnej skúsenosti tvrdím – jeden rok „stratený“ v predškolskom veku nemrzí. Dva-tri, možno viac, strávené po neúspešnej školskej dochádzke „na podpore“ by mrzeli oveľa viac… Myslím si, že mnohí rodičia sa podvedome bránia čo i len pomysleniu na odloženie školskej dochádzky. Argumenty typu „stratí jeden rok“ alebo možno „čo povedia ľudia“ sú podľa mňa úplne neoprávnené.

Zuzana Petrovská, pedagogička I. stupňa ZŠ
Osobne som počas svojej pedagogickej praxe mala v triede niekoľko detí s odloženou školskou dochádzkou, ktoré nastupovali do prvého ročníku už ako sedemročné. Boli to deti prevažne zo sociálne slabšieho prostredia. V riadnom termíne pre nástup do školy boli hravé, málo emočne vyzreté a nesústredené. Odklad im rozhodne pomohol. Boli vyzretejšie, sústredenejšie, ľahšie zvládali učivo a všetky nároky školskej dochádzky. Škola by bola pre nich veľkou záťažou na ich psychiku lebo by určite nestíhali s “priemernými” deťmi a už vôbec nie s tými šikovnejšími. Som presvedčená o tom, že keby nastúpili do školy v riadnom termíne, školu a všetko ostatné s tým súvisiace by zvládali oveľa ťažšie, čo by určite malo aj zlý vplyv na ich ďalšie štúdium aj život ako taký.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.