Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok herne


MATERSKÉ CENTRUM Hviezdoslavova 6, Trenčín
Prevádzkovateľ : Materské centrum Srdiečko, o. z. , IČO 36129348


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

 

(1) Prevádzka Materského centra Srdiečko, o. z. (ďalej len „MC“) je zabezpečovaná počas pracovných dní v pondelok od 15.00 do 19.00 a od utorka do piatku od 10.00 do 19.00  jednou stálou pracovníčkou a zmluvnými alebo dobrovoľnými pracovníkmi.

 

(2) Prevádzka materského centra je určená pre :

a) bezplatné poskytnutie zázemia rodičom alebo inej zodpovednej osobe (ďalej len „zodpovedná osoba“) na zabezpečenie krátkodobej starostlivosti o deti mladšie ako 6 mesiacov,

b) pobyt detí starších ako 6 mesiacov v prítomnosti zodpovednej osoby bez časového obmedzenia za úhradu,

c) krátkodobé opatrovanie detí vo veku od 3 do 10 rokov bez prítomnosti zodpovednej osoby s maximálnou dobou pobytu 3 hodiny denne za úhradu.

 

(3) Postup pri prijímaní detí :

 

Pri vstupe do MC je rodič alebo iná zodpovedná osoba (ďalej len „zodpovedná osoba“) povinný zaregistrovať dieťa.

 

Registrácia prebieha na recepcií a zahŕňa meno a priezvisko dieťaťa, adresu trvalého pobytu dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa a aktuálne telefónne číslo zodpovednej osoby.

 

Počas registrácie sa zodpovedná osoba zoznámi s prevádzkovým poriadkom MC. Registráciou dieťaťa rodič vyjadruje svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom MC a platným cenníkom.

 

Nie je možné zaregistrovať choré dieťa. Posúdenie zdravotného stavu dieťaťa vykoná príslušný pracovník MC pri registrácií.

 

Zdravotne postihnuté dieťa je prijaté iba v sprievode zodpovednej osoby.

 

Po registrácii zodpovedná osoba dieťa prezuje, prípadne prezlečie a veci uloží do určenej skrinky. Ak zodpovedná osoba zostáva s dieťaťom v MC je povinná sa prezuť, prípadne použiť návleky.

 

(4) Postup pri odchode dieťaťa z MC :

 

Pri odchode dieťaťa zodpovedná osoba na recepcii uhradí poplatok za pobyt dieťaťa v súlade s platným cenníkom.

 

Dieťa môže odísť len v sprievode zodpovednej osoby, ktorá dieťa pri vstupe do MC zaregistrovala, prípadne inej vopred poverenej osoby.

 

 

(5) Pobyt dieťaťa v MC:

V priestoroch MC môže dieťa alebo zodpovedná osoba využívať pri hre s dieťaťom všetky dostupné pomôcky, hračky či iný didaktický materiál.

 

Dieťa si môže do MC priniesť vlastnú hračku. Zodpovednosť za takúto hračku nesie zodpovedná osoba.

 

Počas pobytu v priestoroch MC dieťa a zodpovedná osoba môžu používať hygienické zariadenia (WC detské i pre dospelých, prebaľovací pult, umývadlo a pod.).

 

Elektrické zariadenia (napr. mikrovlnka) smie obsluhovať iba zamestnanec MC.

 

Počas pobytu dieťaťa MC nezabezpečuje jeho stravu, ale po dohode so zodpovednou osobou môže MC zabezpečiť podávanie trvanlivých cukroviniek (keksy, sušienky) a nápojov.

 

MC umožňuje bezplatné požičiavanie odbornej literatúry. Maximálna doba požičania vybraného titulu je 30 dní. Pri požičiavaní odbornej literatúry sa zodpovedná osoba zaregistruje na recepcii. Registrácia pozostáva z mena a priezviska zodpovednej osoby, adresy trvalého pobytu, telefónneho čísla a čísla občianskeho preukazu.

Požičiavanie hračiek, ktoré sú majetkom MC nie je povolené.

 

(6) V priestoroch MC je zakázané :

 

- zdržiavanie sa osôb pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok

- zdržiavanie sa chorých osôb, ktoré môžu byť zdrojom infekčných chorôb

- fajčenie a požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok

- vodenie psov a iných zvierat

- vnášania ostrých, rozbitných a nebezpečných predmetov.

 

(7) MC ani jeho zamestnanci nepreberajú zodpovednosť za žiadne cennosti, ktoré si jeho návštevníci prinesú so sebou do priestorov MC ( napr. mobilné telefóny, fotoaparáty a pod.).

 

(8) MC ani jeho zamestnanci nepreberajú zodpovednosť za odložené veci v priestoroch šatne. ( napr. kočíky, topánky, bundy a pod. )

 

(9) MC si vyhradzuje právo uzavrieť priestory MC pre verejnosť v čase pravidelných i nepravidelných aktivít ( cvičenie fit lopty, kurzy a pod.) a neposkytovať žiadne iné služby, okrem dojčenia a prebalenia.

 

(10) Upratovanie a dezinfekcia priestorov MC bude prebiehať v súlade s príslušnou hygienickou normou minimálne raz denne, umývanie okien minimálne raz za tri mesiace. Upratovanie zabezpečuje prevádzkovateľ.

 

(11) MC zodpovedá za dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti a zásad bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

V Trenčíne 21. januára 2011.

Comments are closed.